Безліч унікальних видів знайдено на Борнео

0
491

Фахівці організації WWF опублікували доповідь за підсумками розпочатого у 2007 році дослідження на острові Борнео. За цей час вченим вдалося виявити безліч нових видів тварин і рослин. Основна мета проекту, який підтримали уряди Брунею, Індонезії і Малайзії, – збереження рідкісних видів флори і фауни, а також охорона простираються на 220 тис. кв. км тропічних лісів острова, на території, що отримала назву «Серце Борнео» (Heart of Borneo).

Згідно з доповіддю WWF, за три роки дослідникам вдалося виявити 123 нових види. В даний час Серце Борнео є місцем проживання 10 видів приматів, понад 350 видів птахів, 150 рептилій і амфібій, а також 10 тис. різних рослин. Багато видів унікальні і не зустрічаються в інших куточках Землі, повідомляє Guardian.


Річка в тропічному лісі в долині Данум на Борнео, штат Сабах, Малайзія. Дослідники відвідували острів протягом кількох століть, проте багато його ділянки вченим ще належить вивчити.
Эта уникальная лягушка обнаружена на высоте 1650 м над уровнем моря в национальном парке Гунунг-Мулу, штат Саравак. Этот вид встречается только в долине Тапин вблизи небольшой реки. Летающая лягушка Мулу, как ее обычно, называют, - небольшая амфибия. Самцы достигают в длину всего 3,5 см.  Существо необычно в том плане, что оно имеет яркую зеленую окраску ночью (нижний снимок), днем же ее цвет меняется. Она становится коричневатой (верхний снимок). Как видно на фотографиях, также меняется цвет ее глаз. Свое название лягушка получила благодаря своей способности планировать за счет больших перепончатых лап и складок кожи. В Борнео живут еще, по крайней мере, три других вида летающих лягушек.
Ця унікальна жаба виявлена на висоті 1650 м над рівнем моря в національний парк Гунунг-Мулу, штат Саравак. Цей вид зустрічається лише в долині Тапин поблизу невеличкої річки. Літаюча жаба Мулу, як її зазвичай називають, – невелика амфібія. Самці досягають у довжину всього 3,5 див. Істота незвично в тому плані, що воно має яскраву зелену забарвлення вночі (нижній знімок), вдень же її колір змінюється. Вона стає коричневою (верхній знімок). Як видно на фотографіях, також змінюється колір її очей. Свою назву жаба отримала завдяки своїй здатності планувати за рахунок великих перетинчастих лап і складок шкіри. В Борнео живуть ще, принаймні, три інших види літаючих жаб.
Эта полосатая, как зебра, рыба называется Eirmotus insignis. Она одна из 17 новых видов рыб, найденных в Сердце Борнео за последние несколько лет. Ее длина составляет 3,6 см. Обычно она водится в тихих мелководных речушках и затопленных участках.
Ця смугаста, як зебра, риба називається Eirmotus insignis. Вона одна з 17 нових видів риб, знайдених в Серце Борнео за останні кілька років. Її довжина становить 3,6 див. Зазвичай вона водиться в тихих мілководних річечках і затоплених ділянках.
Dendrelaphis kopsteini, обычно называемая как бронзовый уж Копштейна, довольно привлекательная змея, вырастающая до 1,5 м в длину. Обнаруженная в 2007 году, она отличается от других представителей Dendrelaphis яркой оранжевой окраской, переходящей в насыщенный голубой цвет. Голова змея бронзового цвета с темными полосами вдоль глаз. Как и большинство представителей disposition, бронзовый уж Копштейна отличается агрессивностью. В природе эти змеи обитают на деревьях, охотясь на лягушек и ящериц.
Dendrelaphis kopsteini, зазвичай звана як бронзовий вже Копштейна, досить приваблива змія, що виростає до 1,5 м у довжину. Виявлена в 2007 році, вона відрізняється від інших представників Dendrelaphis яскравою помаранчевої забарвленням, що переходить в насичений блакитний колір. Голова змії бронзового кольору з темними смугами вздовж очей. Як і більшість представників Dendrelaphis, бронзовий вже Копштейна відрізняється агресивністю. У природі ці змії живуть на деревах, полюючи на жаб і ящірок.
Это похожее на часть ветки насекомое было найдено рядом с парком Гунунг-Кинабалу, штат Сабах. Длина этого палочника составляет 56,7 см. Несмотря на большие размеры, о нем пока мало что известно ученым. Считается, что местом его обитания являются высокогорные тропические леса. Насекомое хорошо прячется среди деревьев, что
доставляет исследователям немало проблем в его изучении. Один из пойманных специалистами экземпляров был отправлен в Музей Естественной истории в Лондоне. В настоящее время этот палочник удерживает несколько мировых рекордов, в том числе ему принадлежит звание самого длинного насекомого на планете. Длина его тела, не считая конечностей, - 35,7 см. В настоящее время исследователи нашли только 3 экземпляра этого вида, все они были обнаружены в Сердце Борнео. Борнео давно известно как место обитания уникальных больших насекомых. Например, в 2004 году здесь обнаружили гигантских тараканов длиной 10 см.
Це схоже на частину гілки комаха було знайдено поруч з парком Гунунг-Кінабалу, штат Сабах. Довжина цього паличника становить 56,7 див. Незважаючи на великі розміри, про нього поки мало що відомо вченим. Вважається, що місцем його проживання є високогірні тропічні ліси. Комаха добре ховається серед дерев, що
доставляє дослідникам чимало проблем у його вивченні. Один з спійманих фахівцями примірників був відправлений у Музей Природної історії в Лондоні. В даний час цей паличника утримує кілька світових рекордів, зокрема йому належить звання найдовшого комахи на планеті. Довжина його тіла, не рахуючи кінцівок, – 35,7 див. В даний час дослідники знайшли тільки 3 екземпляри цього виду, всі вони були виявлені в Серце Борнео. Борнео давно відомо як місце проживання унікальних великих комах. Наприклад, у 2004 році тут виявили гігантських тарганів довжиною 10 см.
По словам экспертов, нигде в мире нет такой богатой коллекции орхидей, как на Борнео. На острове найдено около 3 тыс. видов орхидей. Это больше чем в любой другой части планеты. Последние три года были плодотворными в плане изучения орхидей на Борнео, говорят исследователи. В Сердце Борнео за три года обнаружили 51 новый вид этих растений. Орхидея на снимке называется Thrixspermum erythrolomum. Она растет в районе Гунунг Трас Мади, второй по величине горы в Малайзии высотой 2642 м.
За словами експертів, ніде в світі немає такої багатої колекції орхідей, як на Борнео. На острові знайдено близько 3 тис. видів орхідей. Це більше ніж в будь-якій іншій частині планети. Останні три роки були плідними в плані вивчення орхідей на Борнео, кажуть дослідники. У Серце Борнео за три роки виявили 51 новий вид цих рослин. Орхідея на знімку називається Thrixspermum erythrolomum. Вона зростає в районі Гунунг Трас Маді, другий за величиною гори в Малайзії висотою 2642 м.
Новый вид птиц – очковый цветосос – был недавно обнаружен в долине Данум, штат Сабах. Ученые заметили птицу, гуляя по 250-метровой подвесной дорожке в тропическом лесу. Птица имеет серую окраску с белыми пятнами вокруг глаз и белую грудку. Обнаружение в этом месте неизвестной науке птицы – случай неординарный, если учесть, что научная исследовательская станция здесь существует с 1986 года.
Новий вид птахів – очковий цветосос – був недавно виявлений в долині Данум, штат Сабах. Вчені помітили птицю, гуляючи по 250-метрової підвісний доріжці в тропічному лісі. Птах має сіре забарвлення з білими плямами навколо очей і білу грудку. Виявлення в цьому місці невідому науці птаха – випадок неординарний, якщо врахувати, що наукова дослідна станція існує з 1986 року.
На больших высотах в Борнео живут несколько уникальных видов слизней, в том числе этот вид под названием Ibycus rachelae из штата Сабах. Он был найден в лесу на высоте 1900 м над уровнем моря на горе Кинабалу. Этот вид имеет длинный хвост, который в три раза длиннее головы. Длина тела слизня – 4 см. По словам исследователей, во время отдыха он сворачивает свой хвост вокруг тела.
На великих висотах в Борнео живуть кілька унікальних видів слимаків, в тому числі цей вид під назвою Ibycus rachelae зі штату Сабах. Він був знайдений в лісі на висоті 1900 м над рівнем моря на горі Кінабалу. Цей вид має довгий хвіст, який в три рази довше голови. Довжина тіла слизняка – 4 див. За словами дослідників, під час відпочинку він згортає свій хвіст навколо тіла.
Этот вид пресноводных креветок Macrobrachium kelianense – один из двух недавно обнаруженных видов. Их нашли в реке Келиан. Креветка вырастает в длину до 1 см. От других похожих видов она отличается наличием большего количества зубов.
Цей вид прісноводних креветок Macrobrachium kelianense – один з двох нещодавно виявлених видів. Їх знайшли в річці Келиан. Креветка зростає в довжину до 1 см. Від інших схожих видів вона відрізняється наявністю більшої кількості зубів.
Новый вид коричневых муравьев Lordomyrma reticulate был обнаружен в тропическом лесу в долине штата Сабах.
Новий вигляд коричневих мурах Lordomyrma reticulate був виявлений в тропічному лісі в долині штату Сабах.
Новый вид змей Dendrelaphis haasi был обнаружен учеными на Борнео в 2008 году.
Новий вид змій Dendrelaphis haasi був виявлений вченими на Борнео в 2008 році.